เงื่อนไขการเช่า

ลูกค้าชาวไทย
บัตรประชาชน , ใบขับขี่ ,ชำระค่าเช่าด้วยบัตรเครดิต
กรณีไม่มีบัตรเครดิต บัตรประชาชน บัตรพนักงานและหรือ บัตรข้าราชการหรือ บัตรนักศึกษา ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน
Foreigner
Passport , Diving License
Credit card
 
เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือบริษัท
1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2.สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3.หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
4.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
5.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
6.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
7.ใบสั่งซื้อ ( PO : Purchase order )
 
เอกสารเช่ารถทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ